"Siła myśli i woli"

 

Siła myśli i woli, Władimir Elizarowicz Azarow. We wstępie do drugiej części czteroczęściowego wydania serii pt. Путь к счастью и успехам в жизни. Уроки самовоспитания и самоусовершенствования (Droga do szczęścia i sukcesów w życiu. Lekcje samowychowania i samodoskonalenia) Władimir Azarow podkreśla, że istotne jest zaznajomienie się uprzednio z częścią pierwszą serii, tj. Magnetyzmem osobistym, dlatego, że aby zrozumieć część dotyczącą działania myśli człowieka na niego samego i jego życie, należy uprzednio przestudiować zagadnienie magnetyzmu osobistego. Oba zjawiska bowiem różnią się od siebie w zasadniczy sposób. Magnetyzm osobisty jest energią życiową człowieka, ale nie ma cech indywidualnych człowieka. Myśl – wprost przeciwnie – jest indywidualnym wyrażeniem woli człowieka i to myśl kieruje siłą magnetyzmu osobistego jednostki. Magnetyzm osobisty ma charakter żywiołowy i bardziej materialny niż myśl, która odzwierciedla duchowe życie człowieka. Azarow podkreśla, że myśl determinuje samego człowieka, jak i jego życie, ponieważ od myśli zależą słowa i czyny. Dobre i zdrowe myśli – to dobry i zdrowy człowiek. Terapeuta stwierdza, że szczególnie trzy myśli powinny być rozwijane w umyśle człowieka: 1. „Ja mogę i chcę i osiągnę to, czego chcę”, 2. „Jestem odważny i niczego się nie boję”, 3. „Lubię wszystkich ludzi, gdyż wszyscy ludzie są dobrzy”. Te trzy myśli należy często powtarzać i to wystarczy, aby zaczęły odbijać się na czynach i postępowaniu człowieka, a to, według zapewnień Azarowa, już jest gwarantem osiągniecia szczęścia i sukcesów w życiu. Ważne jest jednak, aby powtarzać te myśli razem, a nie różnicować ich ważność, ponieważ takie postępowanie może przynieść zupełnie inne, niepomyślne skutki. Siła myśli, według słów Azarowa, zależy przede wszystkim od tego, jak człowiek myśli. Jeżeli myśl jest myślana energicznie i zdecydowanie, to posiada ona dużą siłę i moc oddziaływania. Gdy myśli człowieka są niepewne, słabe, pełne wątpliwości, to on sam i jego życie pełne są niezdecydowania i chwiejności. Myśl jest bowiem rodzajem energii i gdy człowiek myśli zdecydowanie i charyzmatycznie, to wydziela on energię podobną do światła. Tylko taki rodzaj myśli może wpływać na otoczenie. Azarow podkreśla, że wypowiadane słowa nie mają takiej siły, jak myśl, która nadaje bieg mowie człowieka. Kiedy człowiek „wkłada duszę” w swoją mowę, to taka mowa może czynić cuda. Azarow wspomina również o tym, jak działa myśl w sferze fizyki. Myśl wytwarza drgania komórek mózgowych, które wibrując, oddziałują na wibracje przestrzeni Wszechświata, tj. wibracje w sferze eteru. Dlatego dla myśli, podobnie jak i dla elektryczności czy promienia słonecznego, nie ma żadnych przestrzennych ograniczeń. Dla siły myśli ważna jest też częstotliwość – im częściej myśl jest powtarzana, tym silniejsze jest jej oddziaływanie. Przy czym słaba myśl, częściej powtarzana, ma silniejsze oddziaływanie niż silna myśl myślana rzadko. Myśli swoją energetyką przyciągają nie tylko podobne myśli, ale i podobnych ludzi oraz zdarzenia, tj. dobre myśli niczym magnes przyciągają dobrych ludzi i dobre zdarzenia, a złe myśli przyciągają złych ludzi i złe zdarzenia. Siła przyciągania jest tym większa, im myśl jest silniejsza i im jest częściej powtarzana. Gdy człowiek stara się myśleć pozytywnie i unika negatywnego myślenia (o sobie, o ludziach, o otaczającym świecie), staje się zdrowszy, lepiej mu się powodzi i jest szczęśliwszy. Ważne jest, według Azarowa, aby człowiek wypracował w sobie umiejętność kontrolowania swoich myśli z udziałem swojej woli i kierowania nimi. Azarow rozróżnia myśli aktywne i bierne, w zależności od tego, czy odnoszą się one do świadomości czy podświadomości człowieka. Szczególnie niebezpieczne mogą się okazać myśli bierne, gdyż je jest najtrudniej kontrolować. Kiedy człowiek myśli pozytywnie i aktywnie, to takie myślenie wpływa na obiekt myśli w następujący sposób: 1. poprzez swoją dynamikę, której działanie może być porównane do elektryczności, 1. siłą fal myślowych wytwarzanych przez umysł, 3. poprzez przyciągającą siłę myśli, 4. poprzez aktywne ukierunkowanie magnetyzmu osobistego, 5. siłą woli, gdy człowiek skupia się na tym, co chce osiągnąć. W taki sposób można wpływać swoimi myślami na innych ludzi, np. gdy człowiek chce, aby ktoś pomógł mu w jakiejś sprawie. Wystarczy, według zapewnień Azarowa, intensywnie o tym myśleć i wtedy można przyciągnąć taką pomoc i tego człowieka. Azarow podkreśla, że na początku XX w. widoczne jest już zainteresowanie oraz konkretne wyniki badań z zakresu nauk psychologicznych (terapeuta wspomina chociażby Londyńskie Towarzystwo Badań Psychologicznych), które dowodzą istnienia telepatii. Azarow twierdzi, że myśl jest materialna i jest istotą rzeczy. Gdy człowiek myśli, to wydziela subtelne wibracje tak samo realne, jak para wodna czy gaz. Człowiek powinien unikać tzw. „nieczystych miejsc” i złych ludzi, aby nie pozwolić na siebie wpływać złym energiom. Jeżeli jest to niemożliwe i człowiek zmuszony jest przebywać z różnych powodów wśród takich ludzi, to Azarow radzi mu, aby starał się swoimi myślami oddziaływać na nich dobrem i miłością. Ćwiczenia mentalne proponowane przez Azarowa opierają się głównie na wypracowaniu w sobie umiejętności koncentracji. W tym celu najlepiej jest, w odosobnionym i cichym miejscu, przyjąć postawę leżącą (ręce wzdłuż ciała), zrelaksować się, rozluźniając mięśnie, i spokojnie oddychać. W myślach należy sobie powtarzać: „robię się coraz cięższy i nie mogę się ruszać”. Należy tak leżeć z zamkniętymi oczyma 5 minut, codziennie zwiększając czas o 2 minuty, aż się dojdzie do 20 minut. Podobne ćwiczenia Azarow zaleca robić w pozycji siedzącej i stojącej, lub urozmaicić takie ćwiczenia niedużymi artefaktami, na których może koncentrować się wzrok ćwiczącego. Ćwiczenia te mają na celu wypracowanie w ćwiczącym spokoju wewnętrznego. Następna seria ćwiczeń ma na celu wypracowanie siły woli i wypracowanie kontroli nad ruchami. Ćwiczenia te polegają na wykonywaniu prostych ruchów palcami dłoni po kilka razy z rzędu. Należy powtarzać je codziennie, zwiększając stopniowo liczbę powtórzeń ruchów palców czy dłoni. Azarow podaje też propozycje prostych ćwiczeń polegających na prostych ruchach rąk i nóg lub po prostu poleca codzienne liczenie zapałek. Podobne ćwiczenia Azarow zawarł w książce pt. Восстановление угасшей силы нервов. Развитие силы воли. Как самому в короткое время избавиться от нервности и различных болезненных привычек и пороков и восстановить здоровье без всяких лекарств (Przywrócenie osłabionej siły nerwów. Rozwijanie siły woli. Jak samemu w krótkim czasie pozbyć się nerwowości i różnorodnych szkodliwych przyzwyczajeń i wad i odzyskać zdrowie bez żadnych lekarstw). Azarow szczególnie poleca modlitwę, która nie tylko pozwala ćwiczyć koncentrację i siłę woli, ale przede wszystkim rozwija pozytywne myślenie, oczyszczając człowieka z myśli negatywnych. Przy czym, jak twierdzi Azarow, najtrudniejsze jest powstrzymywanie się od wszelkiego myślenia w czasie od 15 sekund do 1–2 minut. Chociaż są i tacy, którzy mogą powstrzymywać się od myślenia i 3 minuty. Najłatwiej jest osiągnąć stan niemyślenia po dużym wysiłku umysłowym. W dalszej części omawianej publikacji Azarow skupia się na ćwiczeniach mających na celu pracę nad charakterem człowieka. W tym procesie dużą rolę odgrywa ludzka świadomość i podświadomość, która determinuje ludzkie przyzwyczajenia. Azarow podkreśla, że należy nauczyć się świadomie wpływać na podświadomość, aby stała się ona „posłusznym wykonawcą poleceń świadomości”.  Można tego dokonać, wydając zdecydowane polecenia podświadomości z poziomu świadomości. Chodzi o to, aby wypracować w sobie dobre przyzwyczajenia. Aby rozpocząć ćwiczenie, należy znaleźć sobie spokojne miejsce, położyć się i zrelaksować (zamknięte oczy, rozluźnione mięśnie, spokojny oddech) i zacząć myśleć o słowie, które oznacza cechę, którą człowiek chce w sobie wypracować np. „odwaga”. Należy mentalnie stopniowo rozwijać znaczenie tego słowa – najpierw wyobrazić je sobie jako napisane na kartce, zastanowić się, co ono oznacza, przywołać w myślach postać, która wydaje nam się uosobieniem tej cechy, a następnie powtarzać zdanie: „Jestem śmiały i odważny!” i wizualizować siebie jako osobę odważną.  Należy w ten sposób ćwiczyć ok. 30 minut dwa razy dziennie przez dwa tygodnie. Azarow podkreśla, że aby ćwiczenia odniosły skutek, należy pamiętać o tym, że życzenie musi opierać się na mocnym pragnieniu wyrażonym przez spokojną pewność w tym, że oczekiwany skutek ćwiczeń nastąpi. Kluczowe w tych ćwiczeniach są: wiara w siebie, w swoje możliwości oraz wiara w sukces. Azarow proponuje również ćwiczenia mentalne skierowane na manipulowanie uwagą innych ludzi. Terapeuta proponuje rozpocząć od ćwiczeń prostych i stopniowo przechodzić do bardziej skomplikowanych. Na początku można próbować wpływać mentalnie na ludzi spotykanych na ulicy – patrzeć im w tył głowy i w myślach kazać im się obrócić; idąc za nieznajomym, kazać mu w myślach skręcić w lewo lub w prawo itp.  Na zakończenie swojego opracowania Azarow przedstawia ćwiczenia rozwijające odziaływanie telepatyczne na odległość. Hipnotyzer zaleca odbywanie tych ćwiczeń w ciemnym pomieszczeniu i poświęcenie na nie 30 minut codziennie o tej samej porze, najlepiej przed snem (gdyż wieczorem ludzie, na których się oddziałuje telepatycznie są najbardziej podatni na sugestię). Należy usiąść w wygodnym fotelu, odprężyć się, oddychając głęboko, spokojnie i w myślach nakazać znajomemu wykonać jakąś czynność (np. napisać list lub przyjść w odwiedziny) – należy tą myśl powtarzać kilka razy oraz wyraziście wizualizować sobie tę sytuację. Azarow podaje również kilka ćwiczeń mających na celu rozwinięcie umiejętności wpływania na innych ludzi. Są to ćwiczenia w grupie kilku osób, spośród których wybierana jest jedna osoba, która wypełnia polecenia hipnotyzera. Wybrana osoba dostaje polecenie np. wskazania na dowolną osobę z grupy lub wskazania na jakiś przedmiot czy przyniesienia jakiegoś przedmiotu z innego pomieszczenia. Przy czym, inni członkowie grupy są informowani, kogo czy co wybrał sam hipnotyzer, który będzie poprzez sugestywne myślenie i intensywną wizualizację nakierunkowywał subiekta na wykonanie odpowiednich czynności. Azarow proponuje również kilka prostych ćwiczeń oddziaływania myśli i woli na zwierzęta (psy, konie i ptaki) oraz na przedmioty. Na zakończenie swoich instrukcji zaznacza, że każdy człowiek jest w stanie czynić cuda, musi tylko w siebie wierzyć i być wytrwałym w swoich ćwiczeniach. Ważny jest też odpowiedni styl życia – przestrzeganie wegetarianizmu, umiarkowania, przestrzegania postów, modlitwa itp. Jest to droga, którą szli święci, jogini i fakirzy. Azarow przestrzega, aby opisanymi praktykami zajmować się w tajemnicy i nie opowiadać o tym, a z drugiej strony, aby wykorzystywać te zdolności tylko w celu pomocy bliźniemu.               

 

Anna Chudzińska-Parkosadze

 

Literatura: Азаров В. Е., 1911, Путь к счастью и успехам в жизни. Уроки самовоспитания и самоусовершенствования. Часть 2. Сила мысли и воли, Варшава.

 

Słowa kluczowe: Azarow, siła woli, siła myśli, hipnoza, magnetyzm