Sekcje

Struktura Zespołu wiąże się z pracą w sekcjach, który to podział pozwala skutecznie organizować działania badawcze. Przewidziano sześć takich sekcji:

SEKCJA 1: Polska teozofia, którą kieruje Pani prof. Izabela Trzcińska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,

SEKCJA 2: Polska antropozofia, którą kieruje prof. Diana Oboleńska z Uniwersytetu Gdańskiego,  

SEKCJA 3: Polscy spirytyści, którą kieruje prof. Anna Mikołejko z Uniwersytetu Warszawskiego,  

SEKCJA 4: Masoneria ezoteryczna i ezoteryczne formacje paramasońskie, którą kieruje prof. Tadeusz Cegielski z Uniwersytetu Warszawskiego,  

SEKCJA 5: Inne formacje ezoteryczne na ziemiach polskich. Polscy ezoterycy poza ugrupowaniami, którą kieruje dr Agata Świerzowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

SEKCJA 6: Adwersarze,  polemiści i sympatycy. Ezoteryzm polski w debacie społecznej, którą kieruje dr Urszula Patocka-Sigłowy z Uniwersytetu Gdańskiego.  

 

Każda sekcja realizuje jeden temat (szeroki i wymagający zintegrowanych działań badawczych). Na jej czele stoi znawca tematu, który dzięki wiedzy i doświadczeniu w tym zakresie, kieruje pracami swojej sekcji. W każdej sekcji pracują zarówno doświadczeni badacze, jak i młodzi uczeni, którzy realizują badania szczegółowe. Projekt przewiduje możliwość (a nawet konieczność) jednoczesnego uczestniczenia w pracach kilku sekcji i realizowania różnych zadań badawczych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by kierownik sekcji był równocześnie wykonawcą zadań szczegółowych w innych sekcjach.

 

Struktura tematów głównych i szczegółowych przedstawia się następująco:

  1. Polska teozofia

Kierownik sekcji: dr hab. Izabela Trzcińska

 

1.1    Formacje teozoficzne na ziemiach polskich

1.2    Członkowie polskich formacji teozoficznych

1.3    Archiwa teozoficzne w Polsce

1.4    Archiwa teozoficzne na świecie

1.5    Polskie czasopiśmiennictwo teozoficzne

1.6    Wydawnictwa i publikacje teozoficzne w języku polskim

1.7    Kontakty polskich teozofów z członkami formacji ezoterycznych za granicą

1.8    Udział polskich elit w ruchu teozoficznym  

1.8.1   Udział polskich elit artystycznych w ruchu teozoficznym  

1.8.2   Udział polskich elit intelektualnych w ruchu teozoficznym  

1.8.3   Udział polskich elit politycznych i działaczy społecznych w ruchu teozoficznym  

1.9    Kultura, sztuka i życie społeczne w przedwojennej Polsce i ich konteksty teozoficzne

1.9.1   Literatura polska i jej konteksty teozoficzne

1.9.2   Sztuka polska i jej konteksty teozoficzne

1.9.3   1.9.4   Teatr polski  i jego konteksty teozoficzne

1.9.5   Polskie życie społeczne i jego konteksty teozoficzne (pedagogika, medycyna, idee polityczne)

 

  1. Polska antropozofia

Kierownik sekcji: dr hab. Diana Oboleńska

 

2.1    Formacje antropozoficzne na ziemiach polskich

2.2    Członkowie polskich formacji antropozoficznych

2.3    Archiwa antropozoficzne w Polsce

2.4    Archiwa antropozoficzne na świecie

2.5    Czasopiśmiennictwo antropozoficzne w Polsce

2.6    Wydawnictwa i publikacje antropozoficzne w języku polskim

2.7    Kontakty polskich antropozofów z członkami formacji ezoterycznych za granicą

2.8    Udział polskich elit w ruchu antropozoficznym  

2.8.1   Udział polskich elit artystycznych w ruchu antropozoficznym  

2.8.2   Udział polskich elit intelektualnych w ruchu antropozoficznym  

2.8.3   Udział polskich elit politycznych i działaczy społecznych w ruchu antropozoficznym  

2.9    Kultura, sztuka i życie społeczne w przedwojennej Polsce i ich konteksty antropozoficzne

2.9.1   Literatura polska i jej konteksty antropozoficzne

2.9.2   Sztuka polska i jej konteksty antropozoficzne

2.9.3  2.9.4   Teatr polski i jego konteksty antropozoficzne

2.9.5   Polskie życie społeczne i jego konteksty antropozoficzne (pedagogika, medycyna, idee polityczne)

 

  1. Polscy spirytyści

Kierownik sekcji: prof. UW dr hab. Anna Mikołejko

 

3.1    Formacje spirytystyczne na ziemiach polskich

3.2    Członkowie polskich formacji spirytystycznych

3.3    Archiwa spirytystyczne w Polsce

3.4    Polskie czasopiśmiennictwo spirytystyczne

3.5    Wydawnictwa i publikacje spirytystyczne w języku polskim

3.6    Kontakty polskich spirytystów z członkami formacji ezoterycznych za granicą

3.7    Udział polskich elit w ruchu spirytystycznym  

3.7.1        Udział polskich elit artystycznych w ruchu spirytystycznym  

3.7.2        Udział polskich elit intelektualnych w ruchu spirytystycznym

3.7.3        Udział polskich elit politycznych i działaczy społecznych w ruchu spirytystycznym 

3.8         Kultura, sztuka i życie społeczne w przedwojennej Polsce i ich konteksty spirytystyczne

3.8.1   Literatura polska i jej konteksty spirytystyczne

3.8.2   3.8.3   Muzyka polska i jej konteksty spirytystyczne

3.8.4   Teatr polski i jego konteksty spirytystyczne

3.8.5   Film polski i jego konteksty spirytystyczne

3.8.6   Polskie życie społeczne i jego konteksty spirytystyczne (pedagogika, medycyna, idee polityczne)

 

  1. Masoneria ezoteryczna i ezoteryczne formacje paramasońskie.

Kierownik sekcji: prof. UW dr hab. Tadeusz Cegielski

 

4.1    Formacje masońskie i paramasońskie na ziemiach polskich

4.2    Członkowie formacji masońskich i paramasońskich w Polsce

4.3    Archiwa ezoterycznych formacji masońskich i paramasońskich w Polsce

4.4    Wydawnictwa i publikacje formacji masońskich i paramasońskich w języku polskim

4.5    Kontakty członków polskich formacji masońskich i paramasońskich z członkami formacji ezoterycznych za granicą

4.6    Udział polskich elit w ezoterycznych formacjach masońskich i paramasońskich  

4.6.1       Udział polskich elit artystycznych w formacjach masońskich i paramasońskich  

4.6.2       Udział polskich elit intelektualnych w formacjach masońskich i paramasońskich  

4.6.3       Udział polskich elit politycznych i działaczy społecznych w formacjach masońskich i paramasońskich  

4.7    Kultura, sztuka i życie społeczne w przedwojennej Polsce i ich konteksty związane ze światopoglądem formacji masońskich i paramasońskich

4.7.1   Literatura polska i jej konteksty wolnomularskie

4.7.5   Polskie życie społeczne i jego konteksty wolnomularskie (pedagogika, medycyna, idee polityczne)

 

  1. Inne formacje ezoteryczne na ziemiach polskich. Polscy ezoterycy poza ugrupowaniami.

Kierownik sekcji: dr Agata Świerzowska

 

5.1  Inne formacje ezoteryczne na ziemiach polskich

5.2  Członkowie innych formacji ezoterycznych i polscy ezoterycy poza ugrupowaniami

5.3  Archiwa innych formacji ezoterycznych i archiwa prywatne 

5.4  Wydawnictwa i publikacje w języku polskim

5.5  Kontakty członków innych formacji ezoterycznych na ziemiach polskich oraz niezrzeszonych polskich ezoteryków z członkami formacji ezoterycznych za granicą

5.6  Udział polskich elit w innych formacjach ezoterycznych oraz niestowarzyszeni polscy ezoterycy – członkowie elit.

5.6.1    Udział polskich elit artystycznych w innych formacjach ezoterycznych oraz niestowarzyszeni polscy ezoterycy – członkowie elit artystycznych.

5.6.2    Udział polskich elit intelektualnych w innych formacjach ezoterycznych oraz niestowarzyszeni polscy ezoterycy – członkowie elit intelektualnych

5.6.3    Udział polskich elit politycznych w innych formacjach ezoterycznych oraz niestowarzyszeni polscy ezoterycy – członkowie elit politycznych

5.7  Kultura, sztuka i życie społeczne na ziemiach polskich a inne formacje ezoteryczne oraz ezoterycy niestowarzyszeni. 

5.7.1   Literatura polska a inne formacje ezoteryczne oraz ezoterycy niestowarzyszeni.

5.7.2   Sztuka polska a inne formacje ezoteryczne oraz ezoterycy niestowarzyszeni.

5.7.3  5.7.5   Polskie życie społeczne (pedagogika, medycyna, idee polityczne itp.) a inne formacje ezoteryczne oraz ezoterycy niestowarzyszeni.

 

  1. Adwersarze,  polemiści i sympatycy. Ezoteryzm polski w debacie społecznej

Kierownik sekcji: dr Urszula Patocka-Sigłowy

 

6.1         Bibliografia źródeł

6.2         Problemy dyskursów ezoterycznych w prasie polskiej

6.3         Ezoteryzm i dyskurs polityczny

6.4         Adwersarze ezoteryzmu.

6.5         Polemiści.

6.6         Sympatycy.