Chodkiewicz Kazimierz [GLEIC]

 

Chodkiewicz Kazimierz, ppłk. W. P., ur. w 1892 r. Autor wartościowych prac: „Wiedza tajemna czy wiedza duchowa”, „Magnetyzm leczni­czy”, „Anatomja ciał niewidzialnych człowieka”, „Kosmogonja okul­tystyczna”, „Wiedza duchowa a wychowanie”, oraz licznych artyku­łów w czasopismach. – W dziele p. t. „E w o l u c j a  l u d z k o ś c i” autor po raz pierwszy u nas w Polsce zajął się tematem powolnej ewolucji ras ludzkich, oglądanej od strony badań i wyników wschod­niego i zachodniego ezoteryzmu. Dzieło to otwiera nieznane nam do­tąd horyzonty i wykazuje ład i harmonję, panującą w ogólnoświato­wym planie ewolucji powszechnej... – Również autor prac z dzie­dziny kryminalistyki p. t.: „Technika i taktyka kryminalna” i „Służba wywiadowcza i ochrona przeciwszpiegowska”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 17.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic