Zbigniew Łagosz

 

Zbigniew Łagosz, absolwent AGH w Krakowie, doktor religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor rozprawy Wpływ Aleistera Crowleya na środowisko magiczne w Polsce XX wieku oraz ponad trzydziestu artykułów naukowych (większość dostępna pod adresem, eksplorujących tematykę szeroko rozumianego ezoteryzmu. Jego głównym obszarem zainteresowań są zakony ezoteryczne działające w dwudziestowiecznej Polsce oraz osoba Czesława Czyńskiego. Zajmuje się również badaniem odmiennych stanów świadomości w perspektywie najnowszych rozwiązań technologicznych. Jest współtwórcą i zastępcą redaktora naczelnego pisma „Hermaion”, traktującego o ezoteryce w sposób naukowy.

     Jego obecne badania dotyczą działań aparatu represji w latach 1945 – 1989 wobec ugrupowań ezoterycznych (wolnomularstwa, parawolnomularstwa), jak i osób zajmujących się ezoteryką, a także środowisk ezoterycznych jako współtwórców działań służb specjalnych.

 

Monografia:

Z. Łagosz, Punar Bhava. Czesław Czyński i Aleister Crowley w świetle XX wiecznej tradycji ezoterycznej, Gdynia-Kraków 2016.

 

 

 

Wybrane artykuły:

Z. Łagosz, Zakon Martynistów w Polsce (geneza, rozwój, upadek), „Przegląd Religioznawczy” 2006, nr 3, s. 141-148.

Z. Łagosz, Na obrzeżach religii i filozofii: Czesław Czyński, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” 2006, nr 53/54, s. 85-95.

K. Banek, Z. Łagosz, Liczba trzy w systemach religijnych i ezoteryce, „Przegląd Religioznawczy” 2006, nr 3, s. 29-36.

Z. Łagosz, Polska myśl magiczna XX wieku na przykładzie Cz. Czyńskiego, Furor Divinus, Nr I, Materiały z konferencji Lashtal Press, Gdańsk 2008, s. 89-104.

Z. Łagosz, Polskie wolnomularstwo ezoteryczne na przykładzie Starożytnego i Pierwotnego Rytu Memphis–Misraim, Furor Divinus, Nr II, Materiały z konferencji Lashtal Press, Gdańsk 2009, s. 111-121.

Z. Łagosz, Mariawici a okultyzm – próba dotarcia do prawdy w Prawda i Fałsz o Polskiej chwale i wstydzie, wyd. Stopka, Łomża 2010, s. 409-423.

Z. Łagosz, M. Łagosz, Współczesna technika na (psycho)tropach mistycznego wglądu, Furor Divinus, Nr III, Materiały z konferencji Lashtal Press, Gdańsk 2010, s. 125-147.

K. Banek, Z. Łagosz, Nurty ezoteryczne na przełomie XIX i XX wieku, „Przegląd Religioznawczy” 2011, nr 4, s. 99-112.

Z. Łagosz, Oświecenie instant czyli (neo)archaiczne techniki ekstazy, „Trans/Wizje” nr 1/2012, s. 127-130.

Z. Łagosz, W poszukiwaniu zabójczej mocy umysłu, ‘Trans/Wizje” nr 2/2012, s.57-58.

Z. Łagosz, Kryptonim Budda. Aparat represji wobec Andrzeja Urbanowicza, „Kwartalnik Horyzonty”, nr 3/2012, s. 30-33.

Z. Łagosz, Mit polskiego satanizmu. Czesław Czyński – proces którego nie było, „Hermaion” nr 1/2012, s. 186-206.

Z. Łagosz, Mariavites and the Occult. A search for the Truth, “Anthropos”, 108.2013/1, s. 256-266.

Z. Łagosz, Melanż magii i sztuki. Rzecz o artystach magicznych, „Hermaion” nr 2/2013, s. 12-19.

Z. Łagosz, Cthulhu, mitopeja czy nowa forma systemu magicznego?, „Nomos. Czasopismo Religioznawcze” 2013, nr 80, s. 77-84.

Z. Łagosz, Robert Walter’s struggle with the UB: the unknown story. “Studia Religiologica”, Tom 46 (2013), Numer 4, s. 293–306.

Z. Łagosz, Martynizm Papusa – Gerard Encausse jako kontynuator ezoterycznej tradycji, „Studia Religiologica”, 2014, Tom 47, Numer 3, s. 225–236.

Z. Łagosz, Czesław Czyński – uwodziciel hipnotyczny, Antropologia Miłości, t. VII, Miłość czarowna, red. B. Płonka-Syroka, K. Marchel, A. Syroka, Wrocław 2015, s. 157-168.

Z. Łagosz, The myth of Polish Satanism. Czesław Czyński – the trial that was not there, “Anthropos”, 110,2015/2, s. 433-446.

Z. Łagosz, Użycie substancji psychoaktywnych w ezoteryce – szkic problematyki, „Hermaion” nr III/2014 (2016), s. 52-64.

Z. Łagosz, K. Banek, Ekstaza w tańcu: rytuał taneczny derwiszów z bractwa Mevlevijja, „Hermaion” nr III/2014 (2016), s. 78-91.

Z. Łagosz, The figure of the Polish magician: Czesław Czyński (1858-1932), „Hermaion” nr III/2014 (2016), s. 182-189.

Z. Łagosz, Aparat represji wobec Roberta Waltera i jego działalności na kanwie masonerii ezoterycznej rytu Memphis-Misraim, „Hermaion” nr IV/2015 (2016) s. 173-187.

Z. Łagosz, Język magiczny – próba ujęcia, [w:] Słowo, doświadczenie, tajemnica, (red.) J. Kempa, M. Giglok, Katowice 2015, s. 63-70.

Z. Łagosz, Mężenin Teozofów – kontekst, [w:] „Karta” nr 87/2016, s. 60-61.