Upaniszady [GLEIC]

 

Upaniszady (sans.), dosłownie: „posiedzenia leśne”, nazwa trzeciej części Wed, pism poświęconych wykładowi Wed. Upaniszady powstały w VI wieku przed Chr.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 84.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic