Libański Edmund [GLEIC]

 

Libański Edmund inż., ur. 1862 roku w Krakowie, zm. 1928 r. w Brześciu, popularyzator zdobyczy wiedzy i techniki, jeden z założycieli „Uni­wersytetu Ludowego”. Zajmował się poważnemi studjami w dziedzi­nie metapsychicznej, których owocem były ogólnie znane dwie książki „Dziwy Spirytyzmu”, zawierające studjum poważne wyni­ków badań medjumizmu przez uczonych angielskich i niemieckich, oraz mniejsza rozprawa „Różdżka Czarodziejska”. Brał żywy udział w badaniach eksperymentalnych z medjami, był czynnym członkiem „Tow. Metapsychicznego” we Lwowie, studjował teozofję i antro­pozofję, kabałę i mistykę, znał wszystkie głośniejsze medja, wróżbi­tów i jasnowidzów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 49.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic