Lebiedziński Piotr [GLEIC]

 

Lebiedziński Piotr (zm. 30 I 1934 r. w wieku 74 lat). Z zawodu inżynier, wszechstronnie wykształcony, był jednym z najpoważniejszych bada­czy metapsychiki. Jako przyrodnik i chemik stosował ścisłość bada­nia do zjawisk medjumicznych. Jemu pierwszemu udało się na seansie w dniu 20 II 1916 r. z medjum Stanisławą P. otrzymać kawałeczek ektoplazmy, którą poddał analizie dr. W. Dąbrowski w pracowni bakteriologicznej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Cząstkę ektoplazmy przesłał drowi Schrenck-Notzingowi w Mona­chjum. Wszystkie prawie zjawiska medjalne tłumaczył Lebiedziński trojaką ideoplastją: materji, energji i psychizmu. Był jednym z pierw­szych inicjatorów i założycieli Polskiego Towarzystwa Badań Psy­chicznych w Warszawie, którego został prezesem honorowym.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 48.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic