“Biuletyn Teozoficzny”

 

„Biuletyn Teozoficzny”, periodyk wydawany podobno w latach trzydziestych, wzmiankowany w kontekście polskiej teozofii. Dotychczas w żadnym z archiwów teozoficznych, ani w polskich bibliotekach nie udało się odnaleźć egzemplarzy tego czasopisma i ustalić jego danych wydawniczych.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: E. Karasiówna, 1928/1929, HPTT, AN PAN i PAU, K III-180, j.a. 18; Trzcińska I., Świerzowska A., Szymeczek J., 2019, Z dziejów polskiej teozofii, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890–1939Teozofia i antropozofia, t. 1, pod red. M. Rzeczyckiej, I. Trzcińskiej, Gdańsk [w druku].  

 

Słowa kluczowe: Wanda Dynowska